1. Hjem
  2. Personvern

SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SR AS - PERSONVERNERKLÆRING

 

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS (heretter benevnt Regnskapshuset) behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på www.srregnskap.no

Personvern er viktig i Regnskapshuset sine leveranser, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Administrerende direktør i Regnskapshuset er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Regnskapshuset.

 

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av Regnskapshuset?

 

Kunde- og leverandøropplysninger

Regnskapshuset behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Markedsføring

Regnskapshuset behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed, men disse opplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter.

Som kunde av Regnskapshuset mottar du jevnlig e-post med nyhetsbrev og annen regnskapsrelatert informasjon. For å kunne sende informasjon til rett person er det nødvendig å registrere ditt navn og din e-postadresse. Disse opplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre.

Dersom du ikke ønsker å motta slik informasjon fra oss, kan du når som helst gi oss tilbakemelding om dette. Regnskapshuset vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten.

Informasjonskapsler (cookies): På Regnskapshusets nettsider www.srregnskap.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende, og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Regnskapshuset benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne.

 

Tjenesteområder

 

Rådgivningstjenester

Regnskapshuset leverer regnskapsnære rådgivningstjenester, eksempelvis budsjettering, skatte- og avgiftsrådgivning og virksomhetsoverdragelse. Denne type oppdrag kan innebære behandling av personopplysninger, - herunder blant annet personalia, opplysninger knyttet til arbeidsforholdet, økonomiske opplysninger, familieforhold (tilknytning til politisk eksponerte personer), helseopplysninger, samt opplysninger om mulige straffbare handlinger.

Regnskapshuset vil i disse oppdragene være databehandler og inngår følgelig databehandleravtale med kunden som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for Regnskapshuset behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil fremgå av hver enkelt databehandleravtale.

 

Regnskapstjenester

Regnskapshuset forestår hele eller deler av regnskapsføringen for kunder, dette omfatter f.eks. lønnstjenester, fakturascanning, økonomisk rådgivning, skatteveiledning, årsoppgjør, skattemelding m.m. Typiske personopplysninger som behandles i den forbindelse er eksempelvis navn, fødselsnummer og lønnsopplysninger.

Regnskapshuset vil i disse oppdragene være databehandler og inngår følgelig databehandleravtale med kunden som behandlingsansvarlig. Databehandleravtalen vil sette rammene for Regnskapshusets behandling av personopplysninger. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil fremgå av hver enkelt databehandleravtale.

 

Kundekontroll og undersøkelser

Regnskapshuset er pålagt å gjennomføre kundekontroll i medhold av hvitvaskingsloven §§ 5, 6 og 15, samt å gjennomføre nærmere undersøkelser dersom det foreligger en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvitvaskingsloven § 17.

Blant opplysningene som Regnskapshuset er pålagt å behandle i denne forbindelse er navn/foretaksnavn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, fast adresse, familieforhold (tilknytning til politisk eksponerte personer), og opplysninger knyttet til eventuell mistanke om straffbare forhold.

Behandling av personopplysninger knyttet til kundekontroll og en eventuell undersøkelsesplikt kan innebære behandling av sensitive personopplysninger, blant annet knyttet til straffbare forhold.

Etter hvitvaskingsloven § 22 er Regnskapshuset pålagt å oppbevare dokumenter benyttet i forbindelse med kundekontroll i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift.

Dokumenter og opplysninger knyttet til kundekontroll og eventuelle undersøkelser etter hvitvaskingsloven § 17 oppbevares beskyttet mot uautorisert tilgang fra uvedkommende og slettes innen ett år etter at oppbevaringsplikten opphører.

Under visse omstendigheter er Regnskapshuset også pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim, eksempelvis dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling.

 

Personaladministrasjon

Regnskapshuset behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos Regnskapshuset. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Regnskapshuset, med mindre vedkommende blir ansatt.

 Regnskapshuset sine ansatte kan via nettsidene logge inn på låste sider. Her ligger det informasjon om den ansattes epostadresse knyttet opp mot fullt navn. Denne informasjonen deles ikke med tredjepart og benyttes kun til å gi tilgang til låste deler av nettstedet.

 

Dine rettigheter

Regnskapshuset sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

 

Rett til innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Regnskapshuset foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i Regnskapshuset sine systemer, har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.

 

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom Regnskapshuset behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Regnskapshuset skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Regnskapshuset skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.

Regnskapshuset skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Regnskapshuset skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til: post@srregnskap.no, sentralbord 476 61 000

eller til:  SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS, Saudagata 2, 4012 Stavanger

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.